Dyslexie ONL

Vanaf 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Enkelvoudig betekent dat een kind er geen tweede probleem bij mag hebben, zoals ADHD, autisme of een laag IQ. De regeling geldt voor kinderen die na 1 januari 2000 zijn geboren.

Welke kinderen komen in aanmerking voor behandeling

De vergoeding geldt voor kinderen:

die geboren zijn op of na 01-01- 2000 waarbij de zorg in 2012 dient te starten voor de 12e verjaardag en in 2013 voor de 13e verjaardag.
een leerlingdossier (leesdossier) hebben waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve extra hulp is geweest bij het leren lezen (en spellen)
waarvan de school vermoedt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, door de geringe vooruitgang bij dit traject.
Wordt uw kind in 2012 twaalf jaar? Houdt u bij de aanmelding er dan rekening mee dat de zorg (het eerste gesprek en eventueel het onderzoek) voor de verjaardag gestart moet zijn.

Wat kunt u doen als ouder

Als uw kind ernstige leesproblemen heeft, kunt u de school vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om met u de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken en vraag wat er op school voor hulp is gegeven en wat het effect van die hulp was. De school kan u adviseren of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, raadzaam is. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden bij een van de onderwijsadviesbureaus aangesloten bij ONL voor dyslexieonderzoek.

Voor de aanmelding is een ingevuld aanmeldingsformulier nodig en het leerlingendossier van het betreffende kind. Dit leerling-dossier overhandigt de school aan de ouders.

Het is niet de school die het dyslexieonderzoek aanvraagt. Dit doen de ouders. De ouders zijn in principe vrij in de keuze van de diagnosticus/behandelaar waar zij hun kind aanmelden. Het kan echter zijn dat er ten aanzien van de keuze die ouders hebben, nadere voorwaarden zijn opgenomen in de polisvoorwaarden van hun zorgverzekering. Het is voor ouders daarom van belang de polisvoorwaarden van hun zorgverzekering hierop goed na te kijken.
Uiteraard kan de school de ouders een diagnosticus/behandelaar aanbevelen waarmee zij goede ervaringen of een goede samenwerkingsrelatie heeft.

Voor u als ouder is het van belang dat u zich voegt bij een zorgverlener (instelling) die zowel de diagnose als de behandeling kan bieden. Uw verzekeraar vergoedt alleen de gecombineerde zorg. De zorgverzekeraars vergoeden in het kader van de regeling ‘dyslexiezorg’ geen onderzoeken of behandeling die bij verschillende instanties hebben plaatsgevonden.

Uw kind is aangemeld bij ONL

Als u uw kind heeft aangemeld bij ONL voor een onderzoek naar (ernstige) dyslexie, ontvangen u en de school een vragenlijst. Deze vragenlijst bevat vragen over:

 • de schoolloopbaan
 • het sociaal-emotioneel functioneren leervorderingen,
 • de extra hulp die uw kind op school heeft gehad
 • het voorkomen van ernstige leesproblemen in de familie

De vragenlijst voor school wordt ingevuld door de leraar en de interne begeleider.
Als na onderzoek de diagnose dyslexie kan worden gesteld, krijgt uw kind een dyslexieverklaring en komt in aanmerking voor behandeling die vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Het aantal behandelingen hangt af van het effect, maar kan maximaal 40-60 behandelingen van 45 minuten bedragen. Een kind kan eenmaal gedurende zijn/ haar schoolloopbaan in aanmerking komen voor vergoeding van de hulp door de ziektekostenverzekeraar.

Onderzoek en Behandeling

Een behandeling begint met een verzoek van een ouder of opvoeder om een onderzoek naar mogelijke dyslexie bij een kind uit te voeren. Naar aanleiding hiervan komen we met een behandelplan naar ouders en school. Dit behandelplan bestaat uit een aanbod van 40 tot 60 lessen die aanvullend op het onderwijs worden verzorgd.

Nadere bijzonderheden behandeling:

 • Het kind krijgt individuele begeleiding, 45 minuten per week.
 • Ouders/ school doen oefeningen thuis/op school ter ondersteuning.
 • Het dyslexieprogramma wordt op verschillende locaties aangeboden.
 • Duur: 40 tot 60 behandelingen, maximaal 11/2 jaar (60 behandelingen).
 • Op verschillende vaste momenten tijdens de behandeling wordt de voortgang van het kind geëvalueerd. Aan de hand hiervan wordt het behandelplan al dan niet aangepast

Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie:

 • Het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheid van de leerling met een vaste methode. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.
 • Aandacht voor specifieke problemen van een leerling.
  Vergroten van de leesmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar leesproblemen.
 • Wij hechten zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen. Het is belangrijk dat ouders thuis tijd vrijmaken om hun kind te helpen met het extra huiswerk. De basisschool zal het werk aanpassen aan het door het onderwijsadviesbureau gevolgde behandelplan. Leraren, interne begeleiders en ouders/opvoeders hebben een nadrukkelijke plaats in het traject.

NB. Als uit het onderzoek komt dat een kind niet dyslectisch is, maar wel spellingsproblemen heeft, bieden we andere oplossingen. Deze mogelijkheden worden niet door de zorgverzekering vergoed. Ga dan in overleg met de school.

Reacties gesloten.