Over de eigentijdse school

In de brede schoolvisie van de eigentijdse school in Kwintsheul staat de ontwikkeling van kinderen centraal. De kinderen moeten een ononderbroken ontwikkeling kunnen volgen, waarbij de omgeving en de voorzieningen geen belemmerende, maar juist stimulerende factor moeten zijn. Ook in het kader van passend onderwijs is het belangrijk dat kinderen thuisnabij onderwijs en zorg kunnen krijgen. Veel kinderen moeten daarbij gebruik maken van extra zorgvoorzieningen. In Kwintsheul zien we een afname van het voorzieningenaanbod. De eigentijdse school wil hier een oplossing voor Kwintsheul voor bieden.

Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociale, culturele en gezonde ontwikkeling van kinderen van groot belang om hen voldoende kansen in de huidige maatschappij te geven. Landelijk is bekend dat er een toename is van kinderen met overgewicht, het geen natuurlijk ook voor kinderen in Kwintsheul het geval is. In de gemeenschap van Kwintsheul is de sociale omgang eveneens belangrijk. Om dit te bevorderen heb je ontmoetingsplekken en activiteiten nodig rondom voorzieningen. Sport en cultuur geven een antwoord op deze vraag naar een brede ontwikkeling en het versterken van de ontwikkelingskansen voor kinderen in Kwintsheul.

De doelstellingen van de Eigentijdse School 

1. Zoveel mogelijk voorzieningen voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg zijn in 2015
geclusterd nabij de Leeuwerik.

2. Jaarlijks nemen 300 kinderen uit Kwintsheul deel aan kennismakingsactiviteiten sport.

3. Elke groep van de Andreashof neemt jaarlijks deel aan een activiteit uit het programma
van cultuureducatie en op schoolniveau vindt er jaarlijks tenminste één culturele activiteit
plaats. In 2015 heeft de Andreashof een koersplan cultuureducatie.

4. Het eigentijds onderwijs biedt voor kinderen van de Andreashof zorgvoorzieningen aan
voor logopedie/taaltraining, kinderfysiotherapie, ergotherapie, kindercoaching, behandelen
dyslexie, remedial teaching en schoolmaatschappelijk werk.

Reacties gesloten.